Go to main content.

Pliki cookie i polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje w jaki sposób gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy informacje o osobach odwiedzających naszą stronę internetową („Dane osobowe”).

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności, która określa w jakim kontekście przetwarzamy Państwa dane osobowe i wyjaśnia przysługujące Państwu prawa oraz nasze obowiązki z tym związane.

Na potrzeby niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności „Alcon” oznacza spółkę Alcon Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa. Alcon jest odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych osobowych i określa cele oraz sposoby ich przetwarzania, tym samym działając jako „administrator”. Alcon jest częścią grupy Alcon i może sprawować tę odpowiedzialność samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami należącymi do grupy Alcon (działając jako „współadministrator”). W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, „my” oraz „oni” odnosi się do spółki Alcon.

1. Jakie Dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach?

Większość naszych usług nie wymaga żadnej formy rejestracji, dzięki czemu mogą Państwo odwiedzać naszą stronę bez konieczności podawania swoich danych. W przypadku niektórych usług może być jednak konieczne podanie Danych osobowych, które mogą obejmować identyfikatory bezpośrednie, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres e- mail czy numer telefonu. Możemy gromadzić i wykorzystywać Dane osobowe w celu dostarczenia produktów lub usług, wystawienia rachunku za zamówione produkty i usługi, reklamowania produktów i usług, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować, a także kontaktowania się z Państwem w celach jasno wynikających z okoliczności lub o których informujemy podczas zbierania od Państwa Danych osobowych. Jeśli nie ustalono inaczej, przetwarzanie takich Danych osobowych jest konieczne z uzasadnionych przyczyn, opisanych w niniejszej Polityce prywatności oraz/lub konieczne ze względu na nasze zobowiązania prawne.

1.1 Dane osobowe używane do analizowania sposobu korzystania ze strony internetowej

Gromadzimy i przetwarzamy informacje dotyczące Państwa odwiedzin na niniejszej stronie internetowej, takich jak odwiedzane strony, strona z jakiej nastąpiło przekierowanie i niektóre wyszukiwania. Informacje te wykorzystywane są przez nas z uzasadnionych przyczyn w celu poprawy zawartości strony internetowej oraz tworzenia zbiorczych statystyk pozwalających na wykorzystanie naszej strony do wewnętrznych badań rynku.

W tym celu możemy instalować pliki cookie lub korzystać z podobnych technologii, które gromadzą nazwę domeny użytkownika, dostawcę internetowego, system operacyjny oraz datę i godzinę odwiedzin. Wykorzystujemy tę technologię do pomiaru reakcji użytkowników odwiedzających naszą stronę oraz efektywności naszych kampanii reklamowych (w tym ile razy strona została otwarta oraz które informacje są sprawdzane), a także do oceny sposobu, w jaki korzystają Państwo z naszej strony internetowej.

Te tagi internetowe/pliki cookie pozwalają również na gromadzenie danych o osobach odwiedzających naszą i inne strony internetowe przez partnerów lub internetowe narzędzia do analizy statystyk w celu przygotowania dla nas raportów dotyczących aktywności na stronie oraz przygotowania dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony oraz Internetu. Mogą oni przekazywać takie dane innym stronom na podstawie obowiązujących ich wymogów prawnych lub jeśli zatrudnią inne strony do przetwarzania informacji w ich imieniu.

Aby dowiedzieć się więcej o sposobie w jaki wykorzystujemy każdy z tych typów plików cookie oraz zapisać lub zmienić swoje ustawienia, kliknij w link „Polityka plików cookie” na dole naszej strony internetowej.

2. Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych i do kogo są one przekazywane?

Nie będziemy sprzedawać, udostępniać ani w inny sposób rozpowszechniać Państwa danych osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem zastrzeżeń zawartych w niniejszej Polityce prywatności. Możemy udostępniać Państwa dane osobowe innym podmiotom powiązanym w ramach grupy Alcon na całym świecie. Dane osobowe mogą być również przekazywane osobom trzecim działającym dla nas lub w naszym imieniu do dalszego przetwarzania zgodnie z celem (celami), dla którego dane te zostały pierwotnie zgromadzone lub mogą być zgodnie z prawem przetwarzane, między innymi do realizacji usług, oceny przydatności strony internetowej, reklamy, zarządzania danymi oraz wsparcia technicznego.

Wspomniane powyżej osoby trzecie zawarły z nami umowę zobowiązującą do wykorzystywania Danych osobowych tylko w uzgodnionym celu i nie sprzedawania Państwa danych osobowych innym osobom trzecim oraz nie ujawniania ich innym osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji przez nas dozwolonych, wymaganych prawem lub opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

Zgromadzone od Państwa dane osobowe mogą zostać również przekazane osobom trzecim w przypadku, gdy podmiot lub część podmiotu prowadzącego tę stronę internetową i związane z nim dane użytkowników zostaną sprzedane, przepisane lub przekazane. W takim przypadku kupujący, cesjonariusz lub przejmujący zostaną przez nas zobowiązani do posługiwania się Danymi osobowymi zgodnie z zapisami niniejszej Polityki prywatności.

Ponadto, Dane osobowe mogą zostać ujawnione osobie trzeciej zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, nakazu sądowego lub wymogów rządowych, lub jeśli tego rodzaju ujawnienie jest z innego powodu konieczne dla prowadzenia postępowania w sprawie cywilnej lub karnej, w kraju lub za granicą.

Dane osobowe otrzymywane od Państwa mogą być również przetwarzane, udostępnianie lub przechowywane w kraju innym niż kraj siedziby właściwego podmiotu Alcon, który może nie oferować takiego samego poziomu ochrony danych osobowych.

Jeśli przekażemy Państwa dane osobowe wewnątrz grupy Alcon lub podmiotom zewnętrznym zlokalizowanym w jurysdykcjach nieoferujących takiego samego poziomu ochrony danych osobowych, zapewnimy ochronę Państwa danych osobowych poprzez (i) działanie w zgodzie z naszymi politykami i normami, (ii) w przypadku podmiotów zlokalizowanych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. kraje członkowskie UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia, „EOG”), o ile nie określono inaczej, przekazywanie Państwa danych osobowych tylko na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Zgodnie z przysługującymi Państwu prawami określonymi w Rozdziale 6 mogą Państwo wnioskować o uzyskanie dodatkowych informacji na temat międzynarodowego przekazywania danych osobowych i otrzymać kopię odpowiedniego zabezpieczenia, które zostało zastosowane.

3. Jak chronimy Państwa dane osobowe?

W celu zapewnienia ochrony i poufności Danych osobowych jakie gromadzimy online wykorzystujemy sieci danych chronione, między innymi, zaporą sieciową w standardzie przemysłowym oraz hasłami. W trakcie obsługi Państwa danych osobowych podejmujemy działania mające we właściwym zakresie chronić dane przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, niepowołanym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub uszkodzeniem oraz przed niezgodnym z prawem przetwarzaniem.

4. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przechowamy Państwa dane osobowe tylko przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zgromadzone, lub do momentu wypełnienia obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Jakie mają Państwo prawa i jak z nich korzystać?

Zawsze, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe podejmujemy stosowne kroki zapewniające dokładność i aktualność tych danych do celów, do których zostały zgromadzone. Zapewnimy Państwu możliwość realizacji poniższych praw na warunkach oraz w zakresie przewidzianych w przepisach prawa.

Jeśli chcą Państwo skontaktować się z nami w sprawie wykorzystywania Państwa danych osobowych lub sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w całości lub w części, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected]. Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do wycofania tej zgody. Mogą Państwo zażądać dostępu do swoich Danych osobowych, które są przez nas przetwarzane, a także wnioskować o ich skorygowanie, usunięcie, ograniczenie lub zażądać przeniesienia Państwa danych osobowych, jeśli to możliwe, tj. zwrócenia Państwu przekazanych nam Danych osobowych lub przekazania ich wskazanej przez Państwa osobie trzeciej w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie elektronicznym, z zachowaniem zobowiązań dotyczących poufności. Mają Państwo również prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, w całości lub w części.

W przypadku kontaktu prosimy o podanie nazwy strony internetowej, której dotyczy Państwa zapytanie, powiązań i/lub interakcji z nami (jeśli dotyczy) oraz szczegółów dotyczących informacji, jakie chcą Państwo uzyskać.

Obecnie nie jest zapewniona realizacja komendy „nie śledzić” wysyłanej z poziomu przeglądarki ani innych mechanizmów zapewniających możliwość rezygnacji z gromadzenia informacji na stronach internetowych lub w innych usługach internetowych.

6. Skontaktuj się z nami

Jeśli chcą Państwo skontaktować się z nami w sprawie wykorzystywania Państwa danych osobowych lub skorzystania z przysługujących praw do ochrony danych, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected]. W celu umożliwienia nam sprawnej odpowiedzi na zapytanie oraz Państwa identyfikacji i określenia tematu zapytania, prosimy o zawarcie w e-mailu następujących informacji:

  • nazwa strony internetowej, której dotyczy Państwa zapytanie;
  • powiązania i/lub interakcje z nami (jeśli dotyczy); oraz
  • konkretne informacje, jakie chcą Państwo od nas uzyskać, lub dotyczące działań, jakie mamy podjąć.

Jeśli nie są Państwo zadowolenia ze sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe, prosimy o skontaktowanie się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem [email protected], który wyjaśni zgłoszony problem.

W uzupełnieniu do powyższych praw, w każdym przypadku mogą Państwo również wnieść skargę do właściwych organów ochrony danych osobowych.